Nová městská čtvrť Znojmo

Znojmo

Navržený masterplan vychází z urbanistických zásad pro tvorbu měst. Vzhledem k dané lokalitě reflektuje okolní podmínky a požadavky na využití území. Řešená lokalita navazuje na blokové struktury na parcelách jižně od řešené lokality.

Celkem 4 uzavřené polyfunkční bloky se jasně staví k okolní zástavbě, vymezují novou uliční síť, dělí prostor na veřejný (uliční síť) a soukromý (dvory jednotlivých bloků) pro rekreaci rezidentů. Bloky gradují způsobem vhodným pro průchod denního světla. Intenzita zástavby se směrem na sever snižuje. Velké polyfunkční plochy postupně střídají menší bytové domy, a nakonec rodinné bydlení v samostatně stojících rodinných domech/dvojdomech.

Stávající biotop nacházející se v severní části řešeného území je posílen o další vodní plochu, kam jsou svedeny dešťové vody ze střech všech navržených staveb. Okolí je z jedné strany upraveno jako urbanizované nábřežím z druhé strany přechází pozvolna do krajiny.

Areál je navržen takovým způsobem, aby bylo zajištěno jeho celodenní využití – jsou zde zastoupeny plochy pro bydleni, komerční využití i administrativní plochy. Soustředěním více funkcí v rámci areálu navíc částečně klesá potřeba dojezdu obyvatel do historického jádra a snižuje tak dopravní zátěž.

Místo Znojmo
Rok 2020
Program Urbanismus – masterplan
Status Urbanistická studie
Velikost 50 000 m²
Tým Ing. arch. Daniel Kuda,
Ing. arch. Jakub Formánek,
Bc. Anna Goncharenko