Polyfunkční budova Brno

Brno

Řešená plocha se nachází v širším centru města Brna. Okolí stavby je charakterizováno nesourodou nekompaktní zástavbou, struktuře navíc chybí jasně definované nároží. Navržená stavba tento nedostatek řeší, vymezuje blokovou strukturu a v mezích možností sjednocuje okolní urbanistickou situaci.

Současný trend maximalizace zhodnocení ploch ve městech, které jsou již vybaveny technickou a dopravní infrastrukturou, je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Navr­žený polyfunkční objekt je ve své hmotě maximálním využitím dané parcely, od běžných administrativních budov jej odlišuje práce s fasádami a střechou objektu. Pro objekt je typická integrace vegetace do struktury městských staveb. Výsledkem je funkční a současně esteticky nadčasový objekt.

Hmota budovy je navržena do tvaru písmene U. Uliční fasáda je dekorována barevnými panely a perforová­na balkony pro umístění zeleně a pohodlný výstup z kanceláří do exteriéru v každém podlaží. Balkony se po­stupně rozšiřují, gradace končí v 6NP a 7NP, kde ke dostatek místa pro výstup na terasu a zároveň prostor pro vysazení vzrostlejší zeleně (stromové patro). Atrium je viditelné přímo z Palackého třídy, do budoucna se předpokládá pokračo­vaní blokové zástavby. Směrem vzhůru rozšiřující atrium pracuje s dominantním vodním prvkem. Dešťová voda bude zadržována vegetační střechou, ze kterého budou zásobovány malé vodopády v atriu budovy. Voda stékající ze střechy se line v určených místech po fasádě dolů, až po velkory­sou vodní plochu v 2NP. Stékají voda bude fungovat jako samovolné chlazení objektu z atria.

Místo Brno
Rok 2020
Program Bytový dům
Status Architektonická studie
Velikost 1800 m²
Tým Ing. arch. Daniel Kuda,
Ing. arch. Jakub Formánek,
Bc. Veronika Hudínková,
Bc. Petr Kotek,
Bc. Anna Goncharenko
Spolupráce Ing. arch. Martin Kabát